Teorie

Skautský zákon, slib a heslo

Skautský zákon
 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích
Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi pomáhej Bůh.

Heslo skautů

 

BUĎ PŘIPRAVEN!

 


 

Skautská lilie

Odznak skautů – lilie

Prostřední ze tří listů lilie značí hrot magnetické střelky, vyjadřuje, že skaut jde vždy přímo, že ve svém životě jde nebojácně vstříc všem úkolům i těžkostem. Nepokouší se problémy obcházet, cesta odbočující vpravo či vlevo (další listy lilie) se stáčí zpět.

Tři listy znamenají také tři body skautského slibu a někdy bývají vykládány i jako tři věkové kategorie skautského hnutí: vlče – skaut – rover.

K „světové skautské lilii“ přísluší ještě „stužka rytířskosti“. Na ní je skautské heslo Buď připraven! a při dolním lemu je stužka provlečena lankem svázaným v uzel dobrého skutku. Někdy bývá lilie doplněna pěticípými hvězdičkami.

Odznak českého Junáka

 

Čeští skauti – junáci mají uprostřed lilie umístěn bílý štítek s černou psí hlavou. Jde o symbol, který přiřadil k Chodům malíř Mikoláš Aleš. Chodové byli vzorem pro Junáky. V době, kdy české země žily pod nadvládou rakousko-uherské monarchie, šlo o vzor aktuální. Během tří století nesvobody byl český národ soustavně zatlačován od svých hranic hlouběji do vnitrozemí a jediní Chodové na staré hranici vytrvávali. Proto jim patřil obdiv a úcta celého národa.

Odznakem organizace, která se vedle Prahy rozšířila zejména v Podbrdsku a Plzeňsku, byl zvolen Alšův znak se spí hlavou. Po roce 1918 přichází konečně na scénu lilie. Znak se psí hlavou je umístěn na její střed a vzniká odznak Junáka.

skaut_logo


Znak mezinárodní organizace skautů (WOSM)

 

Skautskou lilii obtočenou svázaným lanem mají právo užívat jen organizace sdružené ve WOSM se sídlem v Ženevě (organizátor pravidelných mezinárodních setkání na unikátních táborech – světového Jamboree).

Střelka uprostřed lilie označuje jistotu správného směru, ale i jistotu skauta, že jeho pouť životem pod znamením lilie bude úspěšná. Hvězdičky svými deseti cípy připomínají skautské desatero. Lano svázané ambulančním uzlem obtáčející lilii vyjadřuje myšlenku spojení všech skautů světa s cílem pomáhat při řešení všech problémů naší planety. Podklad kruhu – tmavě modrofialový- značí barvu planety Země.

Logo Wosm


Junácká hymna

hudba: Karel Kovařovic

slova: F. S. Procházka

 1. Junáci vzhůru, volá den,
  luh květem kývá orosen.
  Sluníčko blankytem pílí,
  před námi pouť vede k cíli.
  Junáci vzhůru, volá den,
  Junáci vzhůru, volá den!
 1. Junáci vzhůru volá den,
  buď připraven, buď připraven!
  V obraně dobra a krásy
  dožiješ vlasti své spásy.
  Junáci vzhůru, volá den,
  buď připraven, buď připraven!
 1. Chcem věrni zůstat také dál,
  čím k lepšímu duch mladý vzplál,
  poslušní vnitřního kynu
  muž bude krásného činu.
  Chcem věrni zůstat také dál,
  chcem věrni zůstat také dál!

Nejvýznamnější osobnosti světového a českého skautingu

 

Lord Robert Baden-Powell

(1857 – 1941)

 • zakladatel skautingu v Anglii, tzv. „Boy Scouts“
 • byl jezdeckým důstojníkem
 • za zásluhy o rozvoj skautského hnutí byl povýšen do šlechtického stavu
 • první kniha: Scouting for boys (Skauting pro chlapce)
 • dlouhá léta působil se svou ženou Olave ve světovém náčelnictvu

 

Ernest Thompson Seton

(1860 – 1945)

 • zakladatel skautingu v Americe, jeho hnutí mělo název „Woodcraft Indians“, později vznikla organizace „Liga lesní moudrosti“, která byla u nás obnovena v roce 1990
 • byl spisovatelem, cestovatelem, malířem, přírodopiscem
 • knihy: Dva divoši, Rolf zálesák, Svitek březové kůry, Pod cedrovou horou,…
 • citát: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by i jiní mohli pít.“

 

Antonín Benjamín Svojsík

(1876 – 1938)

 • zakladatel čs. skautingu „Junák – český skaut“
 • byl středoškolským profesorem
 • knihy: Český skauting, Základy junáctví – spojil myšlenky Setonova Woodcraftu a B.-P. skautingu
 • poslední slova: „Každý konej dnes svoji povinnost.“

Výtah z historie skautingu

Napsat komentář